POLÍTICA DE QUALITAT I MEDIAMBIENT

LIMPEX, S.L. té com a objectiu fonamental optimitzar els processos involucrats en la prestació de serveis a fi d'oferir alts nivells de qualitat i procediments respectuosos amb el medi ambient.

La Política de Gestió es basa a garantir al client un nivell de qualitat òptim mantenint un compromís amb el medi ambient que contempla, entre altres aspectes, la prevenció de la contaminació, la reducció dels residus generats i els materials utilitzats sempre que sigui possible i compatible amb l'activitat desenvolupada; aquest compromís es fa extensiu al compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables així com aquells establerts en matèria de responsabilitat social i millora contínua del sistema integrat.

Aquest compromís es manifesta en els objectius establerts en el sistema de gestió integrat, concordes amb el propòsit i context de l'organització, inclosa la naturalesa, magnitud i impacte ambiental de les seves activitats, productes i serveis i la revisió periòdica dels mateixos amb la voluntat d'adaptar-los en funció del context, oportunitats i necessitats pròpies de cada moment i proporcionar els recursos necessaris per a això.

Tanmateix, la direcció de LIMPEX, S.L., conscient de la importància dels valors ètics, tant en el treball diari com en les decisions pròpies de l'àmbit empresarial, ha elaborat un Codi Ètic, d'obligat compliment per a qui treballa en el seu nom o associat a aquest.

La defensa de la dignitat de les persones, el respecte als drets dels treballadors, el compromís ambiental i la claredat en la publicitat es constitueixen en pilars de LIMPEX, S.L. així com els compromisos abans esmentats, la independència d'actuació, la rendibilitat econòmica i el treball en equip, sempre amb l'excel·lència en la prestació dels serveis com a objectiu final.

Per tant des de LIMPEX, S.L. es buscarà en tot moment:

  • Promoure la participació i responsabilitat de tots els treballadors en el funcionament del Sistema de Gestió Integrat i en el desenvolupament d'aquesta política de gestió.

  • Establir les mesures necessàries per a evitar, eliminar i/o minimitzar els factors que afectin negativament la qualitat de les nostres activitats, que puguin tenir un impacte ambiental de la mateixa naturalesa i/o impliquin riscos per al personal, les empreses o per a la societat en general o siguin contraris al nostre Codi Ètic.

  • Invertir en el desenvolupament de les capacitats i la formació contínua del nostre personal per a millorar l'eficàcia i l'eficiència en els serveis prestats.

  • Assegurar un equilibri adequat entre flexibilitat i seguretat, així com entre vida professional i personal, per a motivar i implicar a tot el personal.

  • Fer seguiment i avaluació de l'acompliment dels nostres proveïdors crítics per als serveis, d'acord amb els criteris i períodes establerts dins de l'organització.

Tot l'anterior significa un compromís ferm de tota l'organització amb les parts interessades, tant internes com externes

Aquest compromís subscrit per LIMPEX, S.L. només és possible amb el suport de tots els components de l'organització i dels qui col·laboren amb ella, per a això tots els implicats han d'integrar els criteris esmentats anteriorment en les seves relacions, tant dins com fora de l'organització, derivats de l'activitat pròpia del seu lloc de treball.

11 de febrer de 2022
José Luis Portero
Gerent