Neteges especials per arribar més enllà.

PÀRQUINGS

ajudant_cuina

Els pàrquings són espais on la pol·lució es diposita amb molta facilitat. Requereixen una neteja molt específica a causa de la naturalesa de la brutícia que ens hi solem trobar, així com de la tipologia i estat dels paviments.

Nosaltres tenim cura de tots els detalls per conservar la vida útil de cada espai, els seus elements i la seva superfície específica. Oferim serveis de neteja puntual o de manteniment, segons convingui al propietari.

Utilitzem detergents tècnics i maquinària d’última generació, per proporcionar òptims resultats. Disposem d’escombres de propulsió Dièsel i elèctriques, hidronetejadores i aspiradors professionals d’eliminació de sòlids i líquids, molt eficaços en casos d’inundació accidental.

NETEJA D’ALÇADA

serveis_habituals

Limpex disposa d’un equip de professionals formats específicament en treballs verticals en alçada en concordança amb el reglamentat en el RD.1215/97, modificat RD.2177/2004, d’obligat compliment.

Efectuem serveis mitjançant sistemes de treball vertical, tècniques d’escalada i espeleologia. Disposem de maquinària i elements d’elevació com bastides tubulars i plataformes mecàniques que permeten accedir a punts de difícil accés.

Treballem de forma ràpida i senzilla, a més de completament segura pels habitants de l’edifici, els transeünts i els nostres treballadores i treballadors. Aquesta tasca comporta un alt risc pels qui la realitzen i es requereix un alt nivell de responsabilitat per a garantir la seva seguretat i integritat física. Per aquest motiu, els materials i EPIS que s’empren deuen ser de màxima qualitat, estar contínuament revisats, rebre un manteniment correcte i ser renovats contínuament.

RECOLLIDA MOBLES I ESTRIS

serveis_habituals

Ens encarreguem que el seu trasllat o desallotjament es dugui a terme ràpidament i en ordre amb les màximes garanties. Deixarem l’habitatge, local o nau industrial net i diàfan, a punt per al seu nou ús o comercialització.

Recollim tot tipus de mobles, electrodomèstics, enderrocs procedents d’obra, equips elèctrics i electrònics, paper, fusta i qualsevol altre tipus d’objecte o estri, exceptuant aquells tipificats com a perillosos, amb normativa específica d’actuació. Realitzem la selecció de materials i els traslladem a l’abocador autoritzat per al seu reciclatge o, si s’escau, eliminació.

També tramitem els permisos municipals i el pagament de taxes quan el servei impliqui una afectació en la via pública o es requereixin elements addicionals de prevenció i senyalització.

AIGUA IONITZADA

serveis_habituals

Limpex recomana efectuar la neteja mitjançant aigua ionitzada, ja que aporta desinfecció de forma ecològica, sostenible i arriba a ser més efectiva que els productes químics.

L’aigua ionitzada s’aconsegueix amb un equip ionitzador que tracta l’aigua de l’aixeta mitjançant una lleu càrrega elèctrica que descompon les molècules d’aigua. L’aigua carregada passa a través d’una membrana d’intercanvi d’ions que activa l’aigua i atreu la brutícia com un imant i l’aixeca de la superfície, facilitant la seva eliminació.

L’aigua ionitzada pot aplicar-se en els manteniments ordinaris programats, terres, mobles, cuines, vidres i acer inoxidable, aconseguint l’eliminació del 99,9% de gèrmens i bacteris amb una simple baieta.

BENEFICIS:

  • Eliminem l’ús de químics.
  • Respecta el medi ambient.
  • Major efectivitat.
  • No deixa residus.
  • Tecnologia sòlida i acceptada.