POLÍTICA DE QUALITAT I MEDIAMBIENT

 

LIMPEX, S.L.  amb l’objectiu de millora continua, té la prioritat fonamental d’oferir als seus clients la màxima qualitat en els serveis prestats.

La nostra política de gestió està basada en el compromís i la garantia de qualitat en els serveis i materials empleats, el compliment exhaustiu dels requisits dels clients així com els requisits legals, reglamentaris i voluntaris aplicables en matèria de qualitat, responsabilitat social i millora continuada del sistema de gestió integrat.

 

Aquest compromís té el seu reflex en l’establiment d’objectius i metes acords amb el propòsit de l’organització i la revisió periòdica dels mateixos, facilitant des de la direcció de la empresa tots els recursos necessaris per a la seva consecució.

Tanmateix, la direcció de LIMPEX, S.L., conscient de la importància dels valors ètics tan en la feina diària com en qualsevol decisió presa en el actual àmbit empresarial, ha elaborat un codi ètic de forçat compliment per a tots els que treballen en el seu nom.

La defensa de la dignitat de les persones, el respecte als drets dels treballadors, el compromís ambiental i la transparència publicitària es constitueixen en pilars de LIMPEX, S.L. integrant els nostres valors de compromís amb tots els implicats, la independència d’actuació, la rendibilitat econòmica i la feina en equip amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en la prestació de serveis.

Per tant des de LIMPEX; S.L. es buscarà en tot moment:

  • Promoure la participació i la responsabilitat de tots els treballadors en el funcionament del sistema integrat de gestió i en la evolució de aquesta política integrada de gestió.
  • Establir les mesures adients per eliminar o reduir els factors que incideixen negativament en la qualitat de les activitats pròpies, que tinguin conseqüències ambientals o impliquin riscos per al personal de la empresa, la societat en general o s’oposin al nostre codi ètic.
  • Invertir en el desenvolupament de capacitats i en l’aprenentatge continuat del nostre personal per aconseguir millores en els serveis prestats.
  • Garantir l’equilibri adient entre flexibilitat i seguretat així con entre la vida personal i la professional amb l’objectiu de motivar i implicar al personal.

Tot això implica un profund compromís de tota l’organització amb els agents interns i externs implicats.

El compromís social de LIMPEX, S.L. serà assolible només amb el suport de tots els components de la organització i dels qui col·laboren amb la mateixa, per aquest motiu tots els agents implicats han de incorporar els criteris ja esmentats en les seves relacions derivades de l’activitat que desenvolupin en la seva feina.

 

 

 

José Luis Portero

Gerent

01/12/2017